کتاب درآمدی بر نظریه‌ها و روش‌های نقد ادبی

درآمدی بر نظریه‌ها و روش‌های نقد ادبی

چاپ چهارم، تهران: انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۶

ویراستار حسین پاینده

کتاب حاضر، هفتمین مجلد از «مجموعه‌ی نظریه و نقد ادبی» است. این کتاب، نوشته‌ی چارلز برسلر، با مقاصدی کاملاً آموزشی برای دانشجویان دوره‌ی لیسانس نوشته شده است. نویسنده سبک و سیاق ساده‌ای را برای نگارش کتاب به کار برده است تا دانشجو بتواند مبانی مهم‌ترین رهیافت‌های متداول نقد ادبی‌ مدرن را به سهولت فراگیرد. در هر فصل از کتاب، نویسنده علاوه بر تشریح سِیرِ تکوینِ تاریخیِ یکی از رهیافت‌های نقد ادبی جدید، مفروضات بنیادین و روش به‌کاربردن آن رهیافت را نیز توضیح داده است. سپس در پایان هر فصل، رهیافت توضیح‌داده شده در همان فصل برای نقد یک داستان کوتاه یا شعر یا نمایشنامه به کار گرفته شده و بدین ترتیب نمونه‌ای عملی از نقد ادبی به خواننده ارائه گردیده است. (متن کامل داستان و شعر و نمایشنامه‌ای که در پایان هر فصلِ این کتاب نقد شده، در ضمائم کتاب گنجانده شده است.) در پایان هر فصل، فهرستی از منابع مربوط به مباحث همان فصل برای مطالعه‌ی بیشتر ارائه شده است. همچنین به منظور تسلط خواننده بر اصطلاحات رایج در نظریه‌های ادبی جدید، در پایان کتاب فهرستی از اصطلاحات نقد ادبی و توضیح آن اصطلاحات در «واژه‌نامه‌ی توصیفیِ اصطلاحات نقد ادبی» آورده شده است.