کتاب زبان خارجی تخصصی (۳)

زبان خارجی تخصصی (۳) برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی

ESP (III) for the Students of Persian Language and Literature

تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۴

ویراستار: حسین پاینده