کتاب مجموعه مقالات نخستین سمینار بررسی مسائل رمان در ایران

مجموعه مقالات نخستین سمینار بررسی مسائل رمان در ایران

تهران: انتشارات دفتر مطالعات ادبیات داستانی، ۱۳۷۴

ویراستار: حسین پاینده