کتاب نظریه‌های رمان

نظریه‌های رمان

از رئالیسم تا پسامدرنیسم

چاپ چهارم، تهران: انتشارات نیلوفر، ۱۴۰۰

رمانی شکلی از ادبیات داستانی است که در ادبیات کهنِ ما سابقه ندارد و از حدود یک قرن پیش به این سو به ادبیات فارسی راه پیدا کرده است. با این همه، رمان امروزه جزو پُرطرفدارترین ژانرهای ادبی در کشور ما است. فهم کاملِ تکنیک‌های رمان، با آگاهی از شالوده‌های نظریِ آن میسر می‌شود.

کتاب حاضر مبانیِ نظریِ رمان را برای خواننده روشن می‌کند. رمان چیست و چه تفاوتی با سایر داستان‌های مطول دارد؟ نخستین رمان‌ها از چه زمانی و به قلم کدام نویسندگان نوشته شدند؟ رمان رئالیستی چیست؟ چه رمانی با کدام ویژگی‌ها را «رمان مدرن» می‌نامیم؟ «رمان پسامدرن» از چه زمانی نوشته شد و چه ویژگی‌هایی دارد؟ در کتاب حاضر کوشیده می‌شود تا به این سؤال‌ها و پرسش‌های مشابه درباره‌ی ماهیت رمان و سِیرِ تحولات آن پاسخ داده شود. در فصل‌های مختلف این کتاب، نظریه‌های رمان (از زمان  پیدایش رمان در قرن هجدهم تا دوره‌ی معاصر) به تفصیل و با اشاره به مشهورترین رمان‌های نویسندگان جهان توضیح داده می‌شوند. در این توضیحات، هم فنون نگارش رمان مورد بررسی قرار می‌گیرند و هم اصطلاحات ادبی رایج درباره‌ی رمان شرح داده می‌شوند. همچنین مترجم زیرنوشت‌های فراوانی را برای روشن ساختن معنای اصطلاحات ادبی یا برای توضیح بیشتر درباره‌ی محتوای رمان‌های مورد اشاره در متن کتاب افزوده است تا بحث‌های کتاب حاضر برای خواننده هر چه بیشتر فهمیدنی شوند.