کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر

نظریه‌های نقد ادبی معاصر

چاپ دوم، تهران: انتشارات نگاه امروز و انتشارات حکایت قلم نوین، ۱۳۹۳

ویراستار حسین پاینده

کتاب حاضر نوشته‌ی لُیس تایسن، چنان‌که از عنوانِ فرعیِ آن («راهنمای آسان‌فهم») برمی‌آید، با این هدف نوشته شده است که پیچیدگی‌های نظریه‌های نقد ادبی معاصر را با زبانی تا حد ممکن فهمیدنی تبیین کند. فرض نویسنده این بوده است که این کتاب را دانشجویانی می‌خوانند که هیچ‌گونه آشناییِ تخصصیِ قبلی با نظریه و نقد ادبی جدید ندارند. از این رو، در هر فصل از کتاب، نویسنده یکی از رهیافت‌های مهمِ نقد ادبی را به تفصیل و با زبانی روشن معرفی می‌کند و در پایانِ همان فصل پرسش‌هایی را مطرح می‌سازد که حکم راهنمایی‌های عملی برای نقد متون ادبی با استفاده از همان رهیافت را دارند. همچنین، در پایان هر فصل، رهیافت نقادانه‌ی توضیح داده‌شده در همان فصل به رمان گتسبی بزرگ نوشته‌ی ف. اسکات فیتسجرالد اِعمال گردیده و در واقع نویسنده این رمان را از منظر تک‌تکِ نظریه‌های معرفی‌شده در این کتاب، نقد کرده است.